صنایع ایلیاکو

ماموریت ما

انسان ایلیاکویی

ماموریت ما

انسان ایلیاکویی جزئی از اکو سیستم است؛ میداند برای بالا بردن کیفیت و لذت زندگی، باید منافع جسم و روح خویش را با منافع تمامی موجودات اکوسیستم همراستا نماید تا این ساختار باقی بماند و روند تکامل را طی کند. منافع سیاره زمین، آبها، خاکها، گیاهان، حیوانات و تمامی موجوداتی که دراکوسیستم وجود دارند.

انسان ایلیاکویی چند بعدی فکر می کند؛ تنها به فکر منافع خویش نیست و فارغ از هر دامنه محدود کننده ای جهانی فکر میکند و عمل میکند. زیرا میداند که میتوان با تکیه برمنافع مشترک - کسب و کار، خانواده ، شهرو روستا، کشور یا جهان، قومیت، مذهب و نژاد- به بازی برد برد رسید.

لزومی ندارد باغمگین کردن دیگری، شادی ساخت چرا که شادی با به اشتراک گذاشتن ، کم نمیشود وتکثیر خواهدشد پس استفاده از ثروت نیز در راستای منافع مشترک نه تنها کم نخواهد شد که مظاعف می گردد. کره زمین ، منابع و شرایط لازم برای آسایش و زندگی با کیفیت همه ساکنانش را دارد. عدم وجود این نوع زندگی به دلیل سوء مدیریت و تداخلات منافع است و این تداخلات با تامین منافع مشترک قابل حل است.

با ایجاد راهکارهایی بهتر برای رفع نیازهای قبلی و تولید دانش و تدوین روشهایی مناسب برای برطرف نمودن نیازهای جدید میتوان به ثروت رسید. با ایجاد گردش منابع، روند تولید دانش، تولید محصول و عرضه آن، می توان کسب درآمد را تکرارکرد.ثروت که برای ساخت جهانی بهتر لازم است از جهان و انسانهای آن بدست می آید و باید دوباره به جهان و همان انسانها بازگردد.

این مهم با روش گردآوری، تحلیل و استفاده از علوم، تجربیات و منابع قبلی )دینی، آکادمیک، تجربی، بومی و قومی( و تولید دانش جدید برای به کارگیری در تولید محصولات به انجام میرسد.

whatsapp
آیا نیاز به مشاوره دارید ؟
کارشناس های ما آماده پاسخگوی هستند
روی یکی از نمایندگان ما در زیر کلیک کنید
کارشناس فروش
کارشناس فروش
کارشناس فروش
آماده پاسخگویی